ALGEMENE VOORWAARDEN

1-Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Michèle Clermonts Fotografie.
 2. Bij het afnemen van producten en diensten ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heb je bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kun je dat alleen vooraf en schriftelijk aangeven.
 3. Deze algemene voorwaarden mogen op ieder gewenst moment aangepast worden door Michèle Clermonts Fotografie

2-Fotoshoots
 1. Je kiest voor een fotoshoot van Michèle Clermonts Fotografie omdat deze fotografiestijl je aanspreekt, de fotograaf is vrij haar kennis en inzicht toe te passen bij de fotoshoots.
 2. Zorg dat je dieren op een gewenste plaats enkele tijd stil kunnen blijven staan of zitten. Kunnen ze dit niet, dan kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s.
 3. Zorg dat je klaar staat als de fotograaf komt, laat de fotograaf niet onnodig wachten. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
 4. Na iedere fotoshoot zal een selectie worden gemaakt van de foto’s voor de fotopagina. De fotograaf maakt deze selectie naar eigen inzicht, zodat de stijl terugkomt in de foto’s. De fotoshoot is pas compleet als de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. De fotograaf is vrij om te bepalen welke foto’s wel en niet geschikt zijn om te tonen. Je kunt geen beroep doen op de foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
 5. Binnen maximaal vijf dagen ontvang je op je e-mailadres de geselecteerde foto’s via jouw eigen fotopagina van Pixieset. Deze foto’s zijn van webformaat en met een watermerk. Deze foto’s zijn bedoeld om een selectie te maken en mogen niet gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.
 6. De fotopagina zal maximaal 6 maanden online staan om jou de kans te geven om een selectie te maken en door te geven aan Michèle Clermonts Fotografie.
 7. Na het doorgeven van de door jou geselecteerde foto’s, ontvang je deze binnen maximaal twee weken. Michèle Clermonts Fotografie zal deze zorgvuldig bewerken in haar eigen stijl. De bewerkte foto's worden door Michèle Clermonts Fotografie bewaard.
 8. Al jouw foto's worden zorgvuldig en met veel liefde door mij bewerkt in mijn eigen stijl. Het is daarom niet toegestaan om filter of andere bewerkingen toe te passen op de foto's en ze vervolgens online te plaatsen op bijvoorbeeld social media.

3-Fotoshoot boeken
 1. Het boeken van een fotoshoot kan telefonisch, via e-mail, Whatsapp, Facebook Messenger of Instagram privé berichten. De fotoshoot zal altijd per e-mail worden bevestigd.
 2. Reiskosten zitten niet bij de prijs van een fotoshoot inbegrepen en moeten apart worden betaald.
 3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
 4. Het verschuldigde bedrag voor de fotoshoot dient binnen 14 dagen te worden voldaan via een betaalverzoek of direct na de fotoshoot contant. Is de fotoshoot niet volledig betaald, dan worden er helaas geen foto’s geleverd.
 5. Het annuleren van een fotoshoot kan kosteloos tot maximaal 72 uur voor de fotoreportage. Bij annulering na deze tijd, wordt er een percentage van 25% in rekening gebracht.
 6. De weersomstandigheden zijn een onstabiele factoor voor een fotoshoot. Bij bewolking en zonneschijn kan de fotoshoot doorgaan. Bij regen niet vanwege de apparatuur. De fotograaf kan hierdoor de fotoshoot verzetten.
 7. De foto’s die worden gemaakt tijdens de fotoshoot zijn voor jou persoonlijk, daarom is teruggave van geld helaas niet mogelijk.

4-Betalen en levertijd
 1. Door een fotoshoot in te plannen of foto’s te bestellen ga je automatisch akkoord met de betalingsvoorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle fotoshoots en bestellingen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
 2. Voor een fotoshoot ontvang je van Michèle Clermonts Fotografie een offerte vóór de fotoshoot en een factuur na de fotoshoot. Bij het bestellen van foto’s ontvang je een factuur, die moet worden voldaan voordat de foto’s geleverd worden.
 3. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Is de factuur niet volledig voldaan binnen de betalingstermijn, dan wordt het openstaande bedrag na twee herinneringen verhoogd met €5,00 administratiekosten. Is het bedrag na deze 3e herinnering nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt je in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor jouw rekening.
 4. Alleen als het volledige bedrag door Michèle Clermonts Fotografie is ontvangen, wordt het bewerken van de foto’s gestart en ontvang je de foto’s binnen de genoemde levertijd.

5-Cadeaubonnen
 1. Je kunt bij Michèle Clermonts Fotografie cadeaubonnen kopen voor een door u te bepalen bedrag en fotoshoot.
 2. Cadeaubonnen kunnen niet retour genomen worden en niet worden ingewisseld voor geld.
 3. Je mag een cadeaubon schenken of verkopen aan iemand anders.
 4. Je kunt de cadeaubon besteden aan een fotoshoot of losse foto’s nabestellen.
 5. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
 6. Een cadeaubon kan één keer gebruikt worden voor de volledige waarde, je krijgt geen geld of tegoed retour indien de bestelling een lagere waarde heeft als de cadeaubon.
 7. Er mogen meerdere cadeaubonnen gebruikt worden per persoon.

6-Klachten, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
 1. Klachten dienen na de levering van het werk zo snel mogelijk, maar minimaal binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk aan Michèle Clermonts Fotografie te worden gemeld. Michèle Clermonts Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk te leveren voor het afgekeurde werk.
 2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen, bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gepland om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit kan alleen als er een schriftelijke klacht is ingediend.
 3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Michèle Clermonts Fotografie, in welke zin dan ook.
 4. Je bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor jezelf en je eigendommen. Schade aan jezelf, eigendommen en anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
 5. Deelname aan een fotoshoot is volledig voor je eigen risico.

7-Auteursrecht en publicaties
 1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle fotoshoots blijven altijd in het bezit van Michèle Clermonts Fotografie. Als je foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met de fotograaf op.
 2. Op geleverde foto’s rusten altijd auteursrechten van de fotograaf. Je kunt een digitale foto, niet de rechten op de foto. Als je de foto wilt gebruiken of publiceren, moet je hiervoor altijd voorafgaand om schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.
 3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf (licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.
 4. Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als je bijvoorbeeld je paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. Deze zal ook moeten betalen voor de digitale bestanden en publicaties.
 5. Op alle producten van Michèle Clermonts Fotografie rusten auteursrechten. Het is niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Michèle Clermonts Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
 6. Als je tekst- of beeldmateriaal van Michèle Clermonts Fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Michèle Clermonts Fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
 7. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: ‘Foto: Michèle Clermonts Fotografie’. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
 8. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
 9. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang je enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.
 10. Ieder gebruik van fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 100 euro.

8-Licenties
 1. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte of de opdrachtbevestiging of de daarop toeziende factuur.
 2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.
 3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie of omschreven doel of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
 4. Indien door de fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

Michèle Clermonts Fotografie
Venray
KVK: 66001897, BTW: NL002246339B53